Szkoła Podstawowa nr 2

im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel
Dzisiaj jest: 16 lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Juliana, Daniel

O szkole

MISJA SZKOŁY

 

   Nasza Szkoła jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku.

   Szkoła Podstawowa nr 2 uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się świecie,  a w szczególności zdobywania dalszej wiedzy w gimnazjum. Szkoła realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dąży do wprowadzenia swoich uczniów w różnorodne dziedziny życia,  a także zapewnia możliwość atrakcyjnego spędzania czasu, rozrywki i odpoczynku.

   Nosząc imię wybitnego kompozytora, wielkiego Polaka, patrioty Fryderyka Chopina, Szkoła nasza zmierza do wzmocnienia poczucia tożsamości i wspólnoty narodowej, ochrony języka polskiego, wyrażania w różnorodnych formach polskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego. Pełni rolę kulturotwórczą, kształtując wrażliwość estetyczną, umożliwiając uczestnictwo w kulturze regionalnej i ogólnopolskiej.

  Nasza placówka zlokalizowana jest w parku z dala od ruchliwych ulic, w centralnej części miasta. Mieści się w dwóch budynkach, w których znajdują się:

- klasopracownie edukacji wczesnoszkolnej i gabinety przedmiotowe wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne,

- biblioteka i czytelnia z bogatym, systematycznie uzupełnianym księgozbiorem, wideoteką  i komputerami,

- sale gimnastyczne (mała i duża) dobrze wyposażone w urządzenia i sprzęt sportowy,

- sala do realizacji wychowania przedszkolnego,

- świetlica szkolna,

- aula ze sceną,

- stołówka szkolna,

- gabinet pielęgniarki.

   Szkoła Podstawowa nr 2 dba o wysoką jakość i profesjonalizm pracy pedagogicznej. Zatrudnia dobrze przygotowanych nauczycieli z bogatym doświadczeniem pedagogicznym, świadomych zróżnicowanych potrzeb dzieci, przestrzegających zasad etyki zawodowej. Dąży do rozwoju metodyki pracy, popiera eksperymenty pedagogiczne, realizuje innowacje pedagogiczne, pozyskuje dotacje z EFS na realizację różnorodnych projektów wyrównujących szanse edukacyjne uczniów. Stosuje i rozwija zarówno sprawdzone, jak i nowe metody edukacji.  

 

 

WIZJA SZKOŁY

  SZKOŁA

 

- Wyposażająca uczniów w wiedzę i umiejętności,

- Przygotowująca uczniów do dalszej nauki,

- Efektywnie uczy na lekcjach,

- Dostosowuje wymagania do możliwości uczniów,

- Bezpieczna,

- Nowocześnie wyposażona,

- Zatrudniająca nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami,

- Informująca rodziców (prawnych opiekunów) o sukcesach i niepowodzeniach dziecka,

- Kształci człowieka o wysokiej kulturze i wysokim morale,

- Współpracuje ze środowiskiem,

- Zapewnia uczniom harmonijny rozwój fizyczny i psychiczny oraz kształtuje zachowania prozdrowotne.

 

 

 UCZEŃ (absolwent) naszej Szkoły:

 

- Posiada dużą wiedzę,

- Myśli krytycznie,

- Umie wyrazić i uzasadnić własne sądy,

- Jest pracowity i wytrwały,

- Umie komunikować się z innymi ludźmi,

- Jest zdolny do głębokiego kontaktu duchowego z drugim człowiekiem,

- Panuje nad emocjami,

- Potrafi dokonać samooceny,

- Jest odpowiedzialny za siebie i innych,

- Umie się koncentrować.  

 

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

 

Główne wartości wychowawcze uznawane i ustanowione w naszej szkole:

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Uczeń odpowiedzialny to ten, który:

 • zna swoje obowiązki i prawa oraz dobrze je wykonuje
 • sumiennie przygotowuje się do lekcji
 • dba o powierzone mu szkolne mienie
 • ponosi konsekwencje swoich wyborów i zachowań
 • dba o kulturę słowa

 

 • SAMODZIELNOŚĆ

Uczeń samodzielny to ten, który:

 • potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy
 • radzi sobie w sytuacjach konfliktowych
 • wysuwa różne propozycje i dąży do ich realizacji
 • zmierza do określenia własnych życiowych celów

 

 • TOLERANCJA

Uczeń tolerancyjny to ten, który:

 • szanuje odmienność drugiego człowieka
 • potrafi słuchać innych
 • jest wrażliwy na problemy drugiego człowieka

 

 • UCZCIWOŚĆ

Uczeń uczciwy to ten, który:

 • mówi zawsze prawdę
 • przyznaje się do własnej winy i naprawia wyrządzone szkody
 • nie sięga po cudzą własność
 • należycie wypełnia swoje obowiązki
 • sam pracuje na swoje oceny

 

 • ODWAGA

Uczeń odważny to ten, który:

 • podejmuje nowe wyzwania (z uwzględnieniem konsekwencji)
 • akceptacje zmiany
 • prezentuje i broni własne poglądy i ideały
 • staje w obronie słabszych
 • przyznaje się przed sobą do swych problemów, pokonuje lęk i słabości
 • sprzeciwia się wobec zła, walczy z nim

 

 • PATRIOTYZM

Uczeń patriota to ten, który:

 • prezentuje odpowiednie zachowanie w czasie uroczystości szkolnych i państwowych
 • zna i szanuje symbole narodowe, regionalne i szkolne
 • aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej
 • pogłębia wiedzę o kraju ojczystym i jego historii
 • zna instytucje państwa demokratycznego
 • utożsamia się ze swoim narodem

 

 • RODZINA

Uczeń dla którego, rodzina jest wartością to ten, który:

 • identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami
 • podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia
 • rozumie sytuację ekonomiczną rodziny i dostosowuje do niej swe oczekiwania.

 

Nasze działania wychowawcze będą zmierzać do wpojenia uczniom powyższych wartości moralnych, które są ponadczasowe i stoją na straży życia i jego jakości.  Zadaniem szkoły jest wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie do otaczającego świata i jego reguł.

Szczegółowe opracowanie działań wychowawczych w powyższych obszarach zawarte są w części Wychowanie do wartości.


Pokaż PSP nr 2 w Świebodzinie na większej mapie